Hiện nay, với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin, không gian mạng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi và xảo quyệt. Chúng thiết lập các trang website, blog, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ”, “hội - nhóm công khai” và “hội - nhóm bí mật” với số lượng thành viên tham gia lên tới hàng triệu; lôi kéo, thu hút, mời chào thành viên tham gia tăng chóng mặt, hoạt động có đường hướng, mục đích nhằm phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung xấu, độc để chống phá. Thủ đoạn chính của chúng là lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, sơ hở trong quản lý, điều hành, thực thi chính sách, pháp luật của chính quyền các cấp, các vụ án liên quan đến kinh tế và cán bộ cấp cao,... rồi xuyên tạc sự thật, thổi phồng thiếu sót khuyết điểm; lấy hiện tượng quy kết thành bản chất. Các thông tin được chúng nhào nặn rất tinh vi, thật - giả, tốt - xấu lẫn lộn, khó nhận diện, trở nên cực kỳ nguy hiểm để đả kích, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; phủ nhận truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền bá lối sống thực dụng, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, mục ruỗng về tổ chức, băng hoại đạo đức xã hội, v.v. Qua đó, thúc đẩy nhanh các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong Đảng và Quân đội.

Lực lượng tác chiến không gian mạng là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quốc gia. Có nhiệm vụ trinh sát thu thập thông tin về địch trên không gian mạng, tổ chức tác chiến thông tin, tác chiến mạng; bảo vệ hệ thống thông tin chỉ huy, điều hành, quản lý điều khiển vũ khí hạ tầng mạng quân sự quốc phòng, hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia và đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biễn hòa bình” trên không gian mạng nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Là lực lượng đầu tiên, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, nếu như không phân tích dữ kiện một cách khoa học, đúng bản chất, thấu tình, đạt lý; không tỉnh táo hoặc thiếu cảnh giác dễ rơi vào “cái bẫy” diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, dẫn đến quá trình “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” ngay trong bản thân và trong nội bộ. Bởi vậy, cần phải xây dựng cho lực lượng này có bản lĩnh chính trị vững vàng, “tinh thần thép”, miễn dịch trước mọi âm mưu chống phá cũng như tác động của những biểu hiện tiêu cực ngoài xã hội.

xay dung ban linh chinh tri
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng là toàn bộ các hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ độc lập, sáng tạo, làm chủ hành vi chính trị của mình trước những bước ngoặt và tình huống phức tạp về chính trị, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Hoạt động này bao gồm các nội dung như: nâng cao năng lực nhận thức, trình độ hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Bồi dưỡng ý chí kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa; năng lực tự định hướng và vươn lên trong học tập, công tác, làm chủ tri thức tổng hợp, tri thức chuyên môn, tri thức lý luận chính trị. Nâng cao năng lực tự rèn luyện, tu dưỡng trong thực tiễn về phẩm chất đạo đức, nhân cách, phương pháp công tác, kỹ năng làm việc; khả năng tôi luyện ý chí, tư tưởng, đấu tranh với những lệch lạc, sai trái; làm chủ trước những cám dỗ vật chất, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; cảnh giác với những thủ đoạn của âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, v.v.

Để thực hiện được những nội dung trên, cần thực hiện đồng bộ một số yêu cầu, giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho lực lượng tác chiến không gian mạng. Thông qua giáo dục, củng cố niềm tin vững chắc của lực lượng tác chiến không gian mạng vào lý tưởng cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng; có niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thấy được những khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời, những tiêu cực chỉ là hiện tượng xã hội; nêu cao lòng yêu nước, tính tiên phong, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ mới, khó, lấy đó làm cơ hội để thử thách và trưởng thành, không chùn bước trong cuộc đấu tranh cho lẽ phải, cho chính nghĩa để bảo vệ Đảng, Tổ quốc, chế độ và Nhân dân; có thế giới quan, phương pháp luận khoa học nhìn nhận phân tích đánh giá một cách khách quan toàn diện, lịch sử, cụ thể những vấn đề đang diễn ra trên không gian mạng cũng như trong đời sống xã hội cùng những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, cần tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong mọi hoạt động của lực lượng; những biểu hiện mơ hồ, do dự, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh,… cần phải được nhắc nhở, giáo dục và có biện pháp xử lý phù hợp.

Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn lực lượng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hằng năm; quan tâm đến giáo dục nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Đồng thời, lựa chọn các hình thức, biện pháp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao khả năng “tự miễn dịch, tự đề kháng” trước những tác động tiêu cực, trái chiều. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách về số lượng, chất lượng và cơ cấu; về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác; về thực hiện tốt các chế độ, chính sách. Quan tâm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thông tin, tài liệu cho hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này.

Hai là, phát huy tính tích cực, tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị của lực lượng tác chiến không gian mạng. Tự học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện là nội dung quan trọng trong giáo dục, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng; phương thức chủ yếu và trực tiếp để lực lượng này tự mình nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò nêu gương, thống nhất giữa nói và làm của cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn công kích của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị phải gắn với “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo phương châm mọi tổ chức, cá nhân phải tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày. Cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm trước Tổ quốc, Nhân dân và trước bản thân mình, thường xuyên tự tu dưỡng rèn luyện, thực sự cầu thị, để trở thành động lực thúc đẩy bên trong, định hướng hoạt động vào quá trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện nhằm thoả mãn những nhu cầu hiểu biết, chiếm lĩnh kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực cần thiết đáp ứng đòi hỏi thực tiễn đặt ra. Cấp ủy, cán bộ chủ trì động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng tác chiến không gian mạng tích cực, chủ động phấn đấu, rèn luyện trong mọi môi trường, hoàn cảnh, đảm bảo cho họ không chỉ nhiệt huyết trong công việc mà còn có trình độ chuyên môn vững, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Đây là biện pháp cơ bản để bản lĩnh chính trị của lực lượng tác chiến không gian mạng được tăng cường và khẳng định trong thực tiễn.

Ba là, kết hợp giáo dục chính trị với công tác huấn luyện, không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị của lực lượng tác chiến không gian mạng. Tăng cường rèn luyện, trải nghiệm trong những tình huống, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp là một giải pháp cơ bản nhằm tôi luyện sự bền bỉ, kiên trì, kiên định trước những tác động của ngoại cảnh. Hoạt động tác chiến không gian mạng là môi trường hoạt động đặc thù, thường xuyên tiếp xúc với những quan điểm sai trai, thù địch, nếu những người nhẹ dạ cả tin, bản lĩnh không vững rất dễ bị lôi kéo, mua chuộc, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn chỉ ra rằng, bản lĩnh chính trị của lực lượng tác chiến không gian mạng được thể hiện khi họ hoạt động trong môi trường có nhiều thử thách, tình huống phức tạp, làm chủ chuyên môn, nghiệp vụ; càng nhiều khó khăn, thử thách, bản lĩnh chính trị càng bộc lộ rõ sự kiên định, vững vàng. Bởi vậy, cùng với giáo dục chính trị, cần thực hiện tốt nền nếp, chế độ, nguyên tắc, phương châm huấn luyện, diễn tập, thực hành theo yêu cầu nhiệm vụ tác chiến không gian mạng; tăng cường rèn luyện, thử thách bộ đội sát với tình huống tác chiến chiến thuật, chiến dịch và chiến lược. Chủ động rèn luyện kỹ năng, thực hành trinh sát, nâng cao trình độ tác chiến không gian mạng, kịp thời gỡ bỏ, ngăn chặn, vô hiệu hóa các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Bốn là, thường xuyên chăm lo đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng tác chiến không gian mạng. Thực tiễn cho thấy, điều kiện đời sống vật chất, tinh thần luôn tác động, chi phối mọi mặt hoạt động của con người. Bởi thế, làm tốt công tác này sẽ giúp lực lượng tác chiến không gian mạng yên tâm công tác, không bị lung lay, tác động bởi sự kích động, chống phá. Có thể thấy, thời gian qua Đảng và Nhà nước, Quân đội rất quan tâm đến lực lượng tác chiến không gian mạng, song một số chế độ, chính sách đặc thù đối với lực lượng này đang trong thời gian nghiên cứu, xây dựng, nên cần phải đẩy nhanh việc hoàn thiện, triển khai thực hiện. Mặt khác, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục bảo đảm đúng, đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn về đời sống vật chất, tinh thần của lực lượng tác chiến không gian mạng theo quy định; giải quyết tốt các chế độ, chính sách về quân hàm, nâng lương, đào tạo; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá trên không gian mạng.

Trung tướng Hồ Văn Đức, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86

Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân
Tâm Trang (st)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

84503646
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
42119
252965
1003580
84503646