Đó là ý kiến của GS, TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khi ông chia sẻ với Tạp chí Tổ chức nhà nước về những giải pháp mang tính đồng bộ để tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

lay hanh phuc nhan dan

NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, ĐÁNH GIÁ ĐÚNG SỰ THẬT, NÓI RÕ SỰ THẬT ĐỂ KHƠI DẬY NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN

GS, TS. Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách Đảng duy nhất cầm quyền đã trung thực và dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật để quyết tâm cùng với Nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra; khơi dậy niềm tin của Nhân dân bị giảm sút nghiêm trọng do một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết trong cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả ở cấp cao suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XI đã tập trung giải quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII tiếp tục nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh yêu cầu “phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả ở cấp cao”.

GS, TS. Hoàng Chí Bảo phân tích, nếu Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XI đã vạch rõ những biểu hiện được coi là cấp bách, bức xúc trong nội tình của Đảng, xác định ba nhóm giải pháp lớn, trong đó phát động trong toàn Đảng việc tự phê bình và phê bình để làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, lấy lại niềm tin của Nhân dân đang giảm sút nghiêm trọng thì Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ, bảo vệ Nhân dân, phục hồi và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Điều đáng nói là, Nhân dân suy giảm niềm tin, thậm chí mất niềm tin chủ yếu lại do sự suy thoái, hư hỏng về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả ở cấp cao gây ra. Sự suy thoái, hư hỏng về đạo đức, lối sống dẫn tới suy thoái nghiêm trọng hơn về tư tưởng chính trị và tha hóa về quyền lực. Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Hoàng Chí Bảo nhận định.

Theo GS, TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên nhân sâu xa là do chủ nghĩa cá nhân gây ra, ngấm sâu vào trong tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, trong cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên giữ trọng trách lãnh đạo nhưng đã không thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, đã bị tiền bạc, danh lợi, địa vị, chức quyền cám dỗ, thao túng, đã tự suy thoái, thậm chí không ít người phạm tội, phải xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.

Đặc biệt, suy thoái đạo đức và tham nhũng dưới mọi hình thức, câu kết lợi ích nhóm là những điều dễ nhận thấy nhất và gây phản cảm nặng nề nhất trong Nhân dân, làm mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng nguy hiểm đó tiếp tục diễn ra, có nguy cơ làm đổ vỡ cơ đồ và sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, theo GS, TS. Hoàng Chí Bảo, cần chấn chỉnh tổ chức bộ máy đi liền với thượng tôn pháp luật, giáo dục và kiểm soát cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, xác lập cơ chế và điều kiện để phát huy vai trò của Nhân dân trong kiểm soát quyền lực, đảm bảo việc chống lại sự tha hóa quyền lực trong điều kiện Đảng cầm quyền một cách có hiệu quả. Yêu cầu đặt ra là xác lập bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đủ sức chống lại sự xuống cấp đạo đức trong Đảng và trong xã hội, để lấy lại và củng cố niềm tin của Nhân dân. Do đó, mấu chốt là ở đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XII đã tập trung làm rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cầm quyền, Đảng đã ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ cao cấp với những nội dung, yêu cầu rõ ràng, cụ thể. Đó vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là nghĩa vụ đạo đức phải thực hiện, kèm theo sự ràng buộc có tính pháp lý của Điều lệ Đảng (bộ luật tối cao trong Đảng), của pháp luật Nhà nước và các chế tài xử lý.

Đó là những chuyển biến mới từ nhận thức đến hành động của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị, trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ, lương tâm, danh dự, đạo đức của Đảng để không những phục hồi mà còn củng cố, bảo vệ niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc... Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội... Phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Vấn đề niềm tin, lòng tin của Nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa được nêu rõ rất nhiều lần trong Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII, nhất là trong Báo cáo chính trị, trong Báo cáo về xây dựng Đảng. Đó thực sự là điểm nhấn nổi bật trong Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII, có giá trị và ý nghĩa là động lực tinh thần của phát triển, là điều kiện bảo đảm tối quan trọng để thực hiện phát triển đất nước, làm cho dân tộc cường thịnh, trường tồn.

LẤY HẠNH PHÚC, ẤM NO CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU, CỦNG CỐ VÀ TĂNG CƯỜNG NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Để tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, GS, TS. Hoàng Chí Bảo đưa ra một số giải pháp:

Thứ nhất, tập trung mọi nỗ lực của Đảng, Nhà nước và xã hội để xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, không để môi trường này bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực. Đời sống đạo đức trong Đảng có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống đạo đức xã hội và niềm tin của Nhân dân, do đó phải tìm ra và thực hiện những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp nghiêm trọng về một số mặt: văn hóa, đạo đức, lối sống, gây bức xúc xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XI, khóa XII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, bệnh lãng phí, vô cảm, bệnh thành tích… ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, phải áp dụng đồng bộ xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng, phải dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Áp dụng đồng bộ sức mạnh của giáo dục với kiểm tra xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, tăng cường sức mạnh uy nghiêm của Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước, kiểm soát quyền lực thường xuyên, chặt chẽ, loại bỏ bằng được nạn chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, chia rẽ, bè phái trong một đảng cách mạng, chân chính.

Thứ hai, phải coi Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thắt chặt mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Muốn vậy, phải xây dựng và thực hiện hệ thống chế tài ngay trong Đảng, áp dụng đối với cán bộ, đảng viên khi Điều lệ, kỷ luật, nguyên tắc Đảng bị vi phạm, khi gây ra những tiêu cực làm Nhân dân bất bình, khi xâm phạm lợi ích và quyền làm chủ của Nhân dân, khi làm tổn hại tới uy tín, thanh danh của Đảng. Xử lý công khai, minh bạch, càng có địa vị, chức quyền mà vi phạm thì càng phải xử lý kỷ luật nặng, đủ sức cảnh báo, răn đe.

Phải thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với trách nhiệm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, đảm bảo thực hiện theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Thứ ba, chú trọng xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, thông thoáng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng nền tư pháp và Chính phủ liêm chính, bảo vệ Nhân dân và nghiêm trị mọi hành vi xâm phạm, gây tổn hại tới quyền và lợi ích của Nhân dân. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, nhất là kỷ luật công vụ, đạo đức công chức và công vụ, văn hóa công sở, trong đó có văn hóa tiết kiệm trong nỗ lực chung xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người với văn hóa gia đình làm nền tảng.

Thứ tư, thực hiện chiến lược cán bộ, chiến lược con người, đảm bảo lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài, thực đức, thực tài và bố trí vào các cương vị, nhiệm vụ xứng đáng để phục vụ Nhân dân tốt nhất. Trọng dụng nhân tài, trọng đãi hiền tài theo đúng ý nguyện của Nhân dân, phát hiện và xử lý kịp thời, sàng lọc cán bộ, kiên quyết không để cán bộ không còn đủ phẩm chất và năng lực, uy tín với Nhân dân mà vẫn bố trí trong bộ máy, nhất là bộ máy Đảng và hệ thống công quyền.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao tác dụng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là một giải pháp chiến lược, lâu dài, làm cho toàn Đảng, toàn dân thấm nhuần sâu sắc và ra sức thực hành di sản Hồ Chí Minh, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng dân chủ, trọng dân, trọng pháp, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời thương dân, tin dân, vì dân, phong cách nêu gương, thực hành tiết kiệm... mẫu mực trong sáng của Người. Làm cho việc học tập và làm theo Bác thành một nhu cầu văn hóa, trước hết trong Đảng, tiến tới xây dựng văn hóa của Đảng cầm quyền theo giá trị, chuẩn mực văn hóa Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tổ chức cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và thực hành các Quốc Bảo và Pháp Bảo của Hồ Chí Minh, tiếp tục nghiên cứu trên một trình độ cao, có hàm lượng tư tưởng, trí tuệ lớn, sáng tạo ra các tác phẩm lớn, có tầm quốc gia, quốc tế, xứng đáng với những cống hiến vĩ đại của Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng của Người về Nhân dân, về niềm tin của Nhân dân, về dân chủ, dân vận và đại đoàn kết, về đạo đức, con người và văn hóa, từ đó thấu hiểu những đóng góp của Người về lý luận Đảng cầm quyền và bí quyết của thành công là được dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ, dân ủng hộ và dân bảo vệ./.

Trí Đức

Theo Tạp chí Tổ chức Nhà nước

Tâm Trang (st)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

72860762
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
20207
224571
141896
72860762