Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn 195 được tổ chức trong đơn vị làm nhiệm vụ kỹ thuật, bảo đảm thông số, môi trường cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là tổ chức quần chúng đại diện cho quyền lợi của hội viên, Hội Phụ nữ Đoàn 195 có vị trí, vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các mặt công tác của đơn vị.

Xay dung hoi phu nu
Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026 là dịp đánh giá kết quả hoạt động của Hội
và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

5 năm qua (2016 - 2021) mặc dù còn nhiều khó khăn tác động, số lượng hội viên tuy không đông lại làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, song được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, sự chỉ đạo, sâu sát, hiệu quả của Phòng Chính trị và sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi hội viên; công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của đơn vị đã được triển khai toàn diện, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hội viên trong tham gia vào các nhiệm vụ của đơn vị và đạt được những kết quả quan trọng. Thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là tập hợp, giáo dục, rèn luyện hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam; phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới. Động viên hội viên tích cực tham gia vào mặt công tác của đơn vị, từ việc trực vận hành, bảo quản kiến trúc Công trình Lăng đến việc bảo đảm vật tư, quân y, hậu cần, tài chính ở đâu chị em cũng cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với đặc thù hoạt động trong đơn vị làm nhiệm vụ kỹ thuật, tổ chức Hội đã tích cực nghiên cứu tham mưu và tổ chức phong phú, đa dạng các hình thức sinh hoạt, học tập sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,  phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc đơn vị, đảm việc nhà”, “quân y 5 tốt”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; tổ chức thành nền nếp hội thi “Cắm hoa nghệ thuật”, “Nữ công gia chánh”, “Ngày nấu ăn Phụ nữ”; 100% hội viên đăng ký thực hiện tốt chuẩn mực xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, đã tập hợp, cổ vũ toàn thể hội viên tích cực thi đua hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, xây dựng Hội Phụ nữ hàng năm đạt vững mạnh, tập thể Hội và nhiều hội viên được lãnh đạo, chỉ huy các cấp khen thưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời mỗi hội viên còn đảm đang thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, xứng đáng là những hội viên phụ nữ bên Lăng Bác Hồ.

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong những năm qua, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Đoàn 195 thời gian tới tập trung vào triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó hướng trọng tâm vào thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục giáo dục cho hội viên nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của phụ nữ, không ngừng bồi dưỡng, xây dựng động cơ, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chú trọng giáo dục truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội và truyền thống đơn vị, bồi đắp, phát huy niềm vinh dự, tự hào của những hội viên được công tác tại đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt, 100% hội viên yên tâm công tác, gắn bó với nhiệm vụ, đơn vị. Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người phụ nữ trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; đồng thời tăng cường giáo dục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các biểu hiện tiêu cực khác, xây dựng Hội có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh để tập hợp và giáo dục hội viên.

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, học tập, giáo dục chính trị, coi trọng các hình thức như: tham quan học tập, nói chuyện chuyên đề về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới; thực hiện hiệu quả các mô hình, phong trào của phụ nữ, nhất là phong trào “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào 5 không, 3 sạch gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt làm nòng cốt để lan tỏa những điều tốt đẹp. Phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của cán bộ, hội viên, phấn đấu mỗi hội viên phụ nữ Đoàn 195 là một bông hoa đẹp, Hội Phụ nữ là một vườn hoa đẹp, xây dựng hội hàng năm đạt vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng trưởng thành, vững mạnh.

Bốn là, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng trong và ngoài đơn vị tổ chức sôi nổi các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, các phong trào, văn hóa, thể thao, các hoạt động nhân đạo từ thiện. Thực hiện tốt kế hoạch, chương trình hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên và tham gia chăm sóc trẻ em; làm tốt công tác chính sách đối với phụ nữ. Tích cực chủ động tham mưu và tạo điều kiện thuận lợi để mỗi hội viên được học tập nâng cao trình độ để cống hiến cho đơn vị.

Năm là, thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, xây dựng gia đình hội viên “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Hoàn thành trách nhiệm với đơn vị và trách nhiệm với gia đình; mỗi hội viên là một “kiến trúc sư” trong xây dựng gia đình, biết gắn kết sợi dây tình cảm của các thành viên gia đình; là người biết lấy các giá trị bền vững của gia đình làm nền tảng để tiếp nhận những giá trị mới, làm cho gia đình ngày càng hạnh phúc, bền vững thực sự là điểm tựa vững chắc để mỗi hội viên yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao.

Với truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, với những đóng góp, cống hiến của phụ nữ đối với đơn vị những năm qua, Hội Phụ nữ Đoàn 195 đang phấn khởi, tự hào quyết tâm đoàn kết, phát huy trách nhiệm và khả năng riêng có của Hội tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng với toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tô thắm thêm truyền thống Đoàn 195, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Hải Tiếp

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

84505045
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
43518
254364
1004979
84505045