bai a ngoc 2
Các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, hướng dẫn khách tham quan tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Sau khi Người qua đời, ngày 29/11/1969, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã Quyết nghị: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”. Quyết nghị của Bộ Chính trị đã đáp ứng lòng mong mỏi và nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là giữ lại một di sản vô cùng qúy báu, thiêng liêng, giữ lại mãi mãi hình ảnh và công lao trời biển của người anh hùng giải phóng dân tộc đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cho sự nghiệp đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thực hiện Quyết nghị của Bộ Chính trị, ngày 02/9/1973, Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng, đến ngày 28/9/1975, công trình đã hoàn thành, chính thức mở cửa đón tiếp nhân dân trong nước, khách quốc tế đến viếng Bác và tham quan khu vực. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị và văn hóa to lớn, là nơi nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế từ thế hệ này đến thệ hệ khác thường xuyên đến viếng và tỏ lòng thành kính Hồ Chủ tịch.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thi hài Bác và Công trình Lăng, thực hiện Quyết định số 34/TTg ngày 05/02/1972 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ cho các bộ, ban, ngành trong đó có Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, ngày 20/02/1975, Bộ Công an đã ra Chỉ thị số 157 giao cho Cục Cảnh sát Bảo vệ thành lập một đơn vị để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này. Chấp hành Chỉ thị của Bộ Công an, ngày 28/3/1975, Tiểu đoàn 75 trực thuộc Cục Cảnh sát Bảo vệ, nay là Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an được thành lập. Ngay từ ngày đầu thành lập, nhiệm vụ chính trị của đơn vị là công tác vũ trang tuần tra, canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức, hướng dẫn phục vụ đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ khi thành lập đến nay, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an đã luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ công trình kiến trúc Lăng, đồng thời thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tổ chức lễ viếng Bác. Quán triệt thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Trung đoàn 375 và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình, nhận định đánh giá tình hình có liên quan đến an ninh, an toàn khu vực mục tiêu bảo vệ; nắm chắc các diễn biến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh quốc gia và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai kế hoạch công tác, phương án bảo vệ và các biện pháp công tác nghiệp vụ theo tính chất nhiệm vụ của từng đơn vị; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong công tác bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác bảo đảm an ninh, an toàn Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, hai lực lượng đã chủ động phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch, phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chủ động nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch phối hợp phòng, chống gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại các mục tiêu bảo vệ; tổ chức diễn tập xử lý các tình huống nghiệp vụ để sẵn sàng giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, hai đơn vị đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm tốt an ninh, trật tự khu vực Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế về Lăng viếng Bác bảo đảm chu đáo, an toàn và trọng thị.

Là đơn vị phối thuộc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt những năm qua, đơn vị luôn tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các cuộc mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các kỳ họp Quốc hội thường niên và nhiều cuộc sinh hoạt chính trị khác diễn ra tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Kết quả công tác đạt được đã khẳng định mối quan hệ mật thiết, mang đậm bản chất cách mạng, kế thừa sâu sắc truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, để góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự, tuyệt đối an toàn khu vực, mục tiêu trọng điểm, đặc biệt là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng cần được nâng lên tầm cao mới, chủ động hơn, chặt chẽ hơn, trong đó cần chú trọng một số nội dung cụ thể là:

1. Tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong bảo vệ an ninh, trật tự khu vực; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng diễn ra tại khu vực Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.

2. Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động trao đổi, thống nhất đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khu vực, mục tiêu bảo vệ; kịp thời tham mưu với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng giữa hai lực lượng và chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra về an ninh, trật tự tại khu vực, mục tiêu bảo vệ.

3. Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, đón tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Chăm lo, phối hợp xây dựng lực lượng của hai đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy vững mạnh về chính trị tư tưởng, tăng cường tính Đảng, tính nhân dân, đề cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nền tảng nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống vẻ vang hơn 40 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 và cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nguyện viết tiếp truyền thống đơn vị anh hùng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong mọi mặt công tác; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Thượng tá Nguyễn Quang Ngọc
Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an

 

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

69928794
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
12760
62108
793223
69928794