Phát huy truyền thống “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ cơ quan Văn phòng luôn đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất.

Cùng với sự ra đời, xây dựng trưởng thành của Bộ Tư lệnh và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ năm 1975 đến tháng 3 năm 1981, nhiệm vụ Văn phòng (Hành chính, Đối ngoại và Đón tiếp) thuộc Phòng Quản lý giáo dục. Trên cơ sở Quyết định số 145/QĐ-HĐBT ngày 14/8/1976 về việc thành lập Ban Phụ trách Quản lý Lăng và Quảng trường Ba Đình, ngày 07/12/1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 374-CT đổi tên Ban Phụ trách Quản lý Lăng Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình thành Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Quản lý Lăng được thành lập Văn phòng để giúp Ban thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt được giao.

Ngày 04/4/1981, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Quyết định số 119/QĐ-TM về tổ chức biên chế Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; theo đó Văn phòng  được tách ra từ Phòng Quản lý giáo dục, là cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

anh 38 nam 0
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện chức năng Văn phòng của Bộ Tư lệnh và Văn phòng của Ban Quản lý Lăng, ngày 25/02/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình; trong đó quy định Văn phòng Ban Quản lý Lăng có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Do yêu cầu của nhiệm vụ tùy từng thời gian và yêu cầu cụ thể, Chính phủ ra văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển: Ngày 01/4/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2008/NĐ-CP; ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2018/NĐ-CP. Theo Nghị định 18, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ, tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (còn gọi là Khu Di tích K9) và các công trình, kiến trúc có liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Trong đó, Nghị định quy định Văn phòng là tổ chức trực thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn phòng có con dấu riêng và được tổ chức thành 5 phòng (Phòng Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Pháp chế và Trang tin điện tử, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Phòng Đón tiếp tuyên truyền phía Nam).

Hiện nay, cơ quan Văn phòng được hoàn thiện về tổ chức, biên chế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thực hiện cơ quan Văn phòng ba chức năng, với các nhiệm vụ cụ thể như:

1- Tham mưu, tổng hợp, tiếp nhận xử lý, cung cấp thông tin và hành chính của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

2- Là cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đối ngoại, đón tiếp tuyên truyền, hành chính, công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng;

3- Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc của Ban Quản lý Lăng và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình;

4- Công tác kế hoạch, tài chính, khoa học công nghệ và môi trường, tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, công tác pháp chế, quản lý hoạt động Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và là trung tâm phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụm Di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình và các bộ, ngành, địa phương tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Từ đó đến nay, từ nhiệm vụ thuộc Phòng Quản lý giáo dục hay tách ra thành lập cơ quan riêng, cơ quan Văn phòng đã được bổ sung và có những bước phát triển đáp ứng tốt hơn các yêu cầu mới. Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của cơ quan Văn phòng luôn quán triệt Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Đoàn 969, chỉ thị, kế hoạch công tác của Bộ Tư lệnh và Ban Quản lý Lăng, tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất trên tất cả các mặt công tác.


anh 38 nam 1
Cơ quan Văn phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng
 Huân chương Lao động hạng Nhì trong dịp kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống.

Công tác đón tiếp, tuyên truyền thực hiện tốt theo phương châm "Tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự", Cơ quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng, không ngừng đổi mới, hoàn thiện mọi mặt nhằm phục vụ tốt hơn nhân dân trong nước và khách quốc tế đến viếng Bác. Trình Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về điều chỉnh thời gian thực hiện tu bổ định kỳ Công trình Lăng hàng năm từ ngày 15/6 đến ngày 15/8; sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Báo cáo Bộ Quốc phòng về chủ trương xây dựng Đề án Khu đón tiếp tuyên truyền - y tế, kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức mở rộng tham quan Khu Di tích K9 từ ngày 19/5/2017; phục vụ chu đáo cấp nước uống và bánh mỳ cho đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác vào các ngày 30/4, 01/5, 19/5 và 02/9. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại khu vực Lăng tạo ấn tượng tốt đẹp với đồng bào và khách thăm quan. Qua các hoạt động trên, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Công tác kế hoạch, tổng hợp đã thường xuyên làm tốt công tác xây dựng và điều hành kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Lăng; trong công tác phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh, Ban Quản lý Lăng, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức các hoạt động chung ở khu vực. Tham mưu và tổ chức tốt việc triển khai các dự án quan trọng của Ban Quản lý Lăng. Duy trì tốt mối quan hệ với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác đối ngoại đã thường xuyên duy trì mối quan hệ truyền thống với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcơva, kịp thời báo cáo và tham mưu đề xuất những biện pháp phù hợp giúp Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh trong việc hợp tác với Bạn. Luôn phục vụ chu đáo, an toàn các đoàn chuyên gia Nga sang công tác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh tổ chức sơ kết 5 năm tiến hành pha chế dung dịch tại Việt Nam và chuẩn bị tốt nội dung ký kết các văn bản hợp tác với Bạn trong các giai đoạn và trong triển khai các nội dung trong dự án VN01; phối hợp với các bộ phận chuẩn bị nội dung cho tổng kết 50 năm giữ gìn thi hài Bác.

Công tác hành chính được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tổ chức tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối Sở chỉ huy và cơ quan Bộ Tư lệnh; phối hợp duy trì nghiêm các chế độ theo quy định, xây dựng nề nếp chính quy khối cơ quan Bộ Tư lệnh. Duy trì tốt các quy chế, quy định về công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, tích cực triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản. Bảo đảm tốt công tác hậu cần đời sống, tổ chức bếp ăn đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng và an toàn thực phẩm, hàng năm đều đạt bếp “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Tổ chức phục vụ Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng và các đoàn khách của đơn vị tận tình, chu đáo.

Công tác tài chính đã làm tốt việc tham mưu giúp Trưởng ban Ban Quản lý Lăng xây dựng kế hoạch dự toán, phân giao chỉ tiêu ngân sách hàng năm sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của các lực lượng; tổ chức thẩm tra, quyết toán ngân sách nhanh gọn, đúng quy định; rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế quản lý vật tư, tài sản, tài chính. Thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các lực lượng thực hiện công tác tài chính, tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và thực hiện dự án, mua sắm tài sản của đơn vị.

Công tác tổ chức cán bộ ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều chuyển biến tiến bộ. Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ban Quản lý Lăng; xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Lăng; Quán triệt, triển khai Nghị định số 18/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng; Quy chế công tác bảo vệ chính trị nội bộ và Quy chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Quan tâm, bảo đảm tốt công tác chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng và thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù cho các đối tượng của đơn vị; thực hiện công tác quản lý biên chế, sử dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức nhà nước.

Công tác pháp chế và trang tin điện tử đã làm tốt công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng duy trì nền nếp, hiệu quả công tác pháp chế và trang tin điện tử. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định; duy trì hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị. Hàng năm, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng quản lý chặt chẽ Trang tin điện tử; kịp thời kiện toàn Ban Biên tập; cải tiến, đổi mới hình thức, nội dung Trang tin; tổ chức tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cộng tác viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang tin điện tử.

Trải qua 38 năm xây dựng và trưởng thành, Cơ quan Văn phòng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản Lăng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Lăng và sự phối hợp hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh, Ban Quản lý Lăng và Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, các cơ quan, đơn vị có liên quan, hoàn thành tốt, toàn diện 3 chức năng và các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong toàn cơ quan quyết tâm quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ ngành và kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng; tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng cơ quan nề nếp, chính quy; hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, trong đó nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền hoàn thành xuất sắc. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các chủ trương, biện pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”.

38 năm với rất nhiều lớp lớp thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ đã công tác và làm việc tại cơ quan Văn phòng, tất cả đều luôn ý thức được niềm vinh dự, trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ thiêng liêng bên Lăng Bác Hồ.

“Khó khăn, thử thách trong thực hiện nhiệm vụ là không ít, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi mà các thế lực thù địch vẫn ra sức tung ra các luận điệu chống phá nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của cơ quan Văn phòng đã và đang giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tâm với công việc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân” - Đại tá Phạm Văn Thiện, Chánh Văn phòng chia sẻ./.

Trung tá Nguyễn Gia Chinh
Phó Chánh Văn phòng

 

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, cơ quan Văn phòng đã được tặng nhiều phần thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011), Cờ thưởng của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000, 2014), Bằng khen của Bộ Quốc phòng (năm 1982, 2007, 2014), nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Ban Quản lý Lăng; Đảng bộ đạt tiêu chuẩn TSVM, được Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương tặng Cờ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (năm 2010 - 2014), Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 tặng Cờ tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền (năm 2011-2013). Đặc biệt, dịp kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống, cơ quan vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

55805189
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
412
155395
625090
55805189