Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện văn hóa công sở, thực thi công vụ; rèn luyện và nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức, phong cách người Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại nhất là người chiến sỹ công an bên Lăng Bác,  Chỉ huy Trung đoàn 375 đã phát động phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở” trong đơn vị hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Lăng thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 của Ban Quản lý Lăng và các phong trào thi đua của Bộ Công an.

huy 375
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 thực hiện nhiệm vụ dẫn khách

Phong trào được thực hiện từ năm 2019 đến tháng 9-2025, đặt ra các nội dung, mục tiêu thi đua, cụ thể: 100% cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, nhân viên thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Công an nhân dân; đề án thực hiện văn hóa trong công an nhân dân; thực hiện nghiêm các động tác điều lệnh trong học tập, sinh hoạt, chào hỏi giữa cán bộ, chiến sỹ theo đúng phương châm “Toàn đơn vị thực hiện theo điều lệnh”; chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, quy chế về văn hóa công sở. 100% cấp ủy, chỉ huy đơn vị quản lý tốt, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo quy định, khắc phục triệt để tình trạng đi muộn - về sớm thời gian quy định ảnh hưởng đến chất lượng công tác… Mục tiêu của phong trào là xây dựng cơ quan có môi trường làm việc dân chủ, thân thiết, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ phát huy trí tuệ, năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của đơn vị.

Phong trào được phát động nhằm tạo sự đột phá mạnh mẽ về ý thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị về thực hiện văn hóa công sở, thực thi công vụ; rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực, đạo đức, phong cách người Công an cách mạng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật trong Công an nhân dân, gắn với việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì dân phục vụ”. Đây là điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375, từng bước nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ những phẩm chất đạo đức cách mạng người Công an phải có, đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy này có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, chiến đấu, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ Công an nói chung, Trung đoàn 375 nói riêng. Đó là những phẩm chất không thể thiếu, là nhân tố quyết định để Trung đoàn 375 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao: Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức trong sáng; có ý chí cách mạng tiến công, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Đồng thời, xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn minh, chính quy; cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của phong trào “Thực hiện văn hóa công sở”, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 375 tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không dao động trước khó khăn, thử thách; luôn nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ; tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có tác phong, phương pháp làm việc chuyên nghiệp, khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; không sách nhiễu, cửa quyền, bê trễ, đùn đẩy trách nhiệm; luôn tận tụy với công việc, thi đua “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn của đồng chí, đồng đội và nhân dân. Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đúng phong cách người công an cách mệnh, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật, quy định của đơn vị. Trong thực thi công vụ luôn hướng về cơ sở, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ cấp dưới, đồng chí, đồng đội; tôn trọng, ứng xử có văn hóa, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức người Công an cách mạng. Cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thượng tá Trịnh Công Rụy, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375 cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn 375 sẽ triển khai tổ chức thực hiện từng chỉ tiêu của phong trào thi đua, trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng như trang phục, tác phong, lời nói, thái độ, cử chỉ, ứng xử với đồng chí, đồng đội, người dân; làm rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nghiêm văn hóa giao tiếp ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong trong tiếp xúc giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và nhân dân". Cụ thể:

Một là, đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn Trung đoàn yêu cầu có tác phong và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; thi đua “làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”. Thực hiện đúng phong cách, tác phong quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, quy định của đơn vị. 100% cán bộ, nhân viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, tích cực nêu gương trong đơn vị, gia đình, đồng chí, đồng đội và nhân dân nơi cư trú…

Hai là, khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 luôn thể hiện hiện thái độ ứng xử có văn hóa, tôn trọng, khiêm tốn, bình tĩnh, tận tình, chu đáo; thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của lực lượng CAND; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không sách nhiễu, gây phiền hà với nhân dân. Đặc biệt đặc thù công việc, nhiệm vụ của Trung đoàn 375 là bảo vệ bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ tuyệt đối an ninh khu vực quanh Lăng Bác, hàng ngày phải tiếp đón hàng nghìn lượt khách vào dâng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 phải lịch sự, hướng dẫn đồng bào nhiệt tình, chu đáo.

Ba là, cán bộ, chiến sỹ trong toànTrung đoàn phải luôn gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Ngành. Phải có ý thức trách nhiệm cao, đặc biệt trong việc xây dựng hình ảnh người Công an tốt trong lòng dân. Vậy nên việc nâng cao văn hóa nơi công sở là việc làm cần thiết, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 phải luôn đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bốn là, thường xuyên đưa nội dung văn hóa ứng xử vào các hoạt động chính trị, giáo dục truyền thống, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Đặc biệt các đơn vị trong Trung đoàn thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc với các cơ quan tổ chức, nhân dân.

Năm là, chú trọng việc bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ bảo đảm an ninh khu vực Lăng phải, bảo đảm tinh thông nghiệp vụ, kịp thời phát hiện các vi phạm, xử lý nghiêm túc, kiên quyết, đúng quy định pháp luật các đối tượng phá hoại, gây mất trật tự an ninh ku vực.

Qua việc phát động phong trào “Thực hiện văn hóa công sở” sẽ giúp mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ từng hành vi, cử chỉ, lời nói hay thái độ ứng xử của mình, làm thước đo để nhân dân đánh giá về trình độ văn hóa, năng lực công tác, tư cách đạo đức cách mạng cũng như uy tính của lực lượng Công an nhân dân nói chung, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 nói riêng, góp phần làm cho hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân ngày càng thân thiện, đẹp hơn trong lòng quần chúng nhân dân./.

                                                                               Nguyễn Văn Huy

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

53980175
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
33670
179126
1050711
53980175